Đề: Mở đầu bài “ Bình Ngô Đại Cáo”, Nguyễn Trãi viết:

" Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ".

Hãy giải thích câu trên và chứng minh rằng tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện trong suốt bài “ Bình Ngô đại cáo”

BÀI LÀM

Cuộc đời Nguyền Trãi là một tấm gương sáng ngời về khí tiết thanh cao và lòng yêu nước thương dân sâu sắc. Nguồn gốc sâu xa tạo nên tâm hồn lớn ấy là tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng nhân nghĩa này xuyên suốt toàn bộ tác phẩm của ông, từ lập trường chính nghĩa của cuộc kháng chiến đến lúc cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn, từ khi Lê Lợi "dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới” đến khi "bốn phương biến cả thanh bình” trong bài Bình Ngô đại cáo. Mở đầu bài Cáo, Nguyễn Trãi viết:

Việc nhân nghia cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước to trừ bạo.

Ta hãy tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu trên, qua đó chứng minh rằng tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện trong suốt bài Bình Ngô đại cáo.

Trong cuộc đời thường, nhân và nghĩa thể hiện đạo lí làm người, một tôn chỉ nhận sinh trong xã hội ta ngày xưa, là đạo lí của con người đối với con người, đạo lí của con người đối với cuộc đời:

Ở cho có đức có nhân,

Mới mong đời trị được ăn lộc trời.

(Gia huấn ca)

Đạo lí nhân dân vẫn thường chê trách những kẻ "tham vàng bỏ ngài” như câu ca dao Nam Trung Bộ:

Sợ anh ham chốn tiền tài

Dứt đường nhân ngãi lâu dài bỏ em.

Ở Bình Ngô đại cáo, nhân nghĩa mang nội dung tư tưởng sâu rộng, tích cực hơn. "Nhân" thể hiện bằng hành động chăm lo đời sống người dân được an vui. "Nghĩa” thể hiện qua hành động diệt trừ lù bạo ngược để an dân:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Nội dung câu trên có thể tóm tắt: xuất phát từ tư tưởng "nhân nghĩa", ta nhắm mục đích yên dân", vì muốn yên dân nên phải ra tay hành động "trừ bạo”. Như vậy, thực hiện nhân nghĩa cốt nhằm mục đích duy nhất là đem lại cuộc sống hạnh phúc, an vui cho người dân. Cho nên vì thương dân (điếu ) mà ta khởi binh đánh dẹp (phạt) để diệt (trừ) lũ giặc hung bạo (bạc). So với tư tưởng nhân nghĩa trong văn chương bình dân cũng như văn chương bác học nước ta, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo có ý nghĩa sâu sắc: tất cả vì nhân dân, vì hạnh phúc ấm no, vì sự an cư lạc nghiệp của người dân. Tư tưởng nhân nghĩa này đã thể hiện suốt trong bài Bình Ngô đại cáo.

Thật vậy. Nguyễn Trãi đã tự hào giở lại từng trang lịch sử của dân tộc qua Bài Cáo. Lịch sử từng ghi rằng những triều đại nhân nghĩa đều lấy việc yên dân làm gốc. Những kẻ tham bao, hành động trái nhân nghĩa đều thất bại:

Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.

Vậy mà hiện nay: ..

Quân cuồng Minh đã thừa cơ gây họa,

Bọn gian tà còn bán nước cầu sinh.

Chúng đã gây ra quá nhiều tội ác trên đất nước ta, làm cho cuộc sống của nhân dân vô cùng cơ cực. Đó là những cảnh cực nhọc, hiểm nguy khi giặc bóc lột sức dân, vơ vét tài sản quý:

Người bị bắt xuống biến còng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng thiêng nước độc.

Loading...

Ngoài ra còn những thuế má, phu phen nặng nề:

Nặng nề những nỗi phu phen… Nay xây nhà, mai đắp đất… Nặng thuế ả sạch không đầm núi.

Như vậy, còn đâu đời sống an vui hạnh phúc xưa kia, những nếp nghề truyền thống cũng không tồn tại được: tan tác cả nghề canh cửi. Quả thật tội ác của giặc Minh đã làm cho:

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời

Nếu nhân nghĩa không chỉ là nhân tâm mà còn là thiên lí, thì quả thật nhân nghĩa đã bị bọn cuồng Minh làm bại hoại tổn thương. Cho nên:

Lẽ nào trời đất dung tha,

Ai bao thần dân chịu được?

Ta giữ đại nghĩa chí nhân, chính nghĩa tất thắng, chỉ nhận tất thành:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Cho nên sau bao năm nếm mật nằm gai, khắc phục gian nan, nghĩa quân phản công với khí thế sĩ khi đã hăng, quân Thanh càng mạnh, còn giặc thì nghe hơi và mất vía, nín thở cầu thoát thân. Đợt tiến công càng tỏ rõ thế tất thắng của nghĩa quân:

Gượn tài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước song phai cạn.

…….

Nổi gió to quét sạch là khô.

Thông tỏ kiến sụt toang đê vỡ.

Trái lại, bọn giặc đã hành động trái nhân nghĩa nên lúc này hoàn toàn bại vong: chủ tướng thất thế, cụt đầu tướng lãnh tử vong, tự vẫn, lê gối tạ tội, trói tay xin hàng, quân lính sợ bóng mà vỡ mật, xéo lên nhau để chạy thoát thân, cởi giáp ra hàng, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng.

Như vậy sau mười năm "nằm gai nếm mật" ta đã hoàn toàn chiến thắng. Tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện qua lòng nhân đạo đưa đến chủ trường hòa bình, như lời của Bình Định Vương Lê Lợi:

" Phục thù báo oán, đó là thường tình của người ta. Không thích giết người, đó là bản tâm của kẻ nhân giá. Và người ta đã hàng mà lại giết, thì không gì không lành hơn nữa. Để hả mối giận một sớm mà mang tiếng giết hàng muôn đời, thì sao bằng để sống ức vạn người mà hết mối chiến tranh cho hậu thế, khiến sử xanh ghi chép, nghìn thuở lưu thơm, như thể chồng là lớn sao?”

(Lam Sơn thực lục)

Cho nên, ta theo đức hiếu sinh của trời: "Thần vũ chẳng giết hại, thế lòng trời ta mở đường hiếu sinh".

Hơn nữa, đó cũng là nguyện vọng hòa bình của nhân dân hai nước. Bọn vua quan nhà Minh đã bắt dân lành vào lính, xua quân sang Đại Việt, quân lính đó là những kẻ vô tội (…) đã bị các người (tướng lãnh) lừa dối”

(Quận trung từ mệnh tập ). Cho nên cuộc kháng chiến chống quân Minh đặt trên cơ sở tư tưởng nhân nghĩa để trừ bạo nhưng đồng thời cũng dựa trên cơ sở nhân nghĩa để chấm dứt chiến tranh, đạt mục đích hòa bình. Đó chính là tài năng, đức độ của nhà quân sự nhìn xa, trông rộng, dập tắt chiến tranh, ngừng cuộc binh đao mới là "vô" (chừ vô gồm chữ chí là ngưng lại, ghép với chữ qua là cây giáo). Cho nên khi kết thúc hoàn toàn cuộc chiến, Nguyễn Trãi đã tự hào:

Chàng những mưu kế kì diệu,

Cùng là chưa thấy xưa nay.

Bình Ngô đại cáo là một "thiên cổ hùng văn", tổng kết cả một cuộc kháng chiến thần thánh vô cùng gian lao nhưng tuyệt vời anh dùng của dân tộc ta suốt mười năm dài. Tác phẩm toát lên tư tưởng chỉ đạo làm nén gốc cho mọi chủ trương, đường lối, chiến thuật, ngoại giao, chính trị tài tình, đưa đến thắng lợi vinh quang, xây dựng nền hòa bình bền vững.Đó chính là tư tưởng nhân nghĩa.

 

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Khuê oán của Vương Xương Linh